fbpx

Ogólne Warunki Sprzedaży dla klientów biznesowych firmy Shar-Pol Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Firma Shar-Pol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Małgorzaty 6/1, 44-102 Gliwice (zwana dalej „Sprzedającym”) prowadzi sprzedaż i serwis urządzeń medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń (zwanych dalej „Towarem”) na terenie Polski. Sprzedaż i serwis odbywają się wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży (zwanych również „OWS”).
 2. Kupującym nazywana jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej będącą przedsiębiorcą, która będzie nabywać towary lub korzystać z usług świadczonych przez Sprzedającego.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się również w przypadku gdy nie jest zawierana osobna umowa między Sprzedawcą i Kupującym, a transakcja odbywa się w wyniku złożenia przez Kupującego pisemnego zamówienia na towar.
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży firmy Shar-Pol ulegają zawieszeniu w przypadku udziału firmy Shar-Pol w postępowaniu przetargowym wg Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

II. Zamówienie

 1. Zamówienie uważa się za ważne jeśli zostało złożone pisemnie (dopuszcza się fax bądź email) na podstawie oferty złożonej przez Sprzedającego, która zawierać musi:
  • Dane Kupującego.
  • Przedmiot sprzedaży, jego ilość i specyfikację.
  • Cenę wraz z transportem i dostawą (i montażem – jeśli zachodzi taka konieczność) oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia (jeśli zachodzi taka konieczność).
  • Warunki i termin płatności.
  • Termin dostarczenia towaru lub świadczenia usług.
  • Warunki gwarancji.
 2. Zamówienie na materiały eksploatacyjne nie musi być poprzedzone złożeniem oferty przez Sprzedającego.
 3. Złożenie zamówienia wiąże Kupującego ze Sprzedawcą z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie niepotwierdzone przez Sprzedawcę uważa się za nieprzyjęte do realizacji.
 4. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie, w uzasadnionych przypadkach, do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.

III. Dostawa

 1. Sprzedający dostarczy zamówione urządzenia do siedziby Kupującego na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Kupującym i wynikającym z warunków zawartych w ofercie.
 2. Sprzedający dokona montażu i instalacji zamówionych urządzeń u Kupującego na własny koszt i ryzyko.
 3. Sprzedający dokona jednego bezpłatnego szkolenia personelu Kupującego z zakresu obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego urządzenia.
 4. Sprzedający dokona jednego bezpłatnego szkolenia klinicznego jeśli Kupujący wyrazi taką potrzebę.
 5. Kupujący odpowiedzialny jest za zapewnienie pomieszczenia spełniającego wymagania techniczne zgodnie ze specyfikacją producenta.
 6. Materiały eksploatacyjne wysyłane są przesyłką kurierską na koszt Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia (dopuszcza się fax i email).

IV. Płatność

 1. Za zamówione towary lub usługi Sprzedający wystawi fakturę VAT płatną przelewem z terminem płatności ustalonym w ofercie.
 2. Jeśli w oferta nie stanowi inaczej, termin płatności wynosi 14 dni.
 3. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłki towarów za pobraniem bądź po przedpłacie.

V. Reklamacje

 1. Sprzedający udzieli na zakupiony towar gwarancji na zasadach ogólnych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oraz szczegółowych opisanych w wydanej wraz z towarem Karcie Gwarancyjnej.
 2. Materiały eksploatacyjne takie jak np. światłowody, nakładki, czy preparaty niezbędne do wykonywania zabiegów nie są objęte gwarancją na warunkach ogólnych. Każda rzecz tego typu posiada określony czas przydatności do użycia bądź deklarowany czas pracy i w tym czasie Sprzedawca gwarantuje ich niezawodne działanie.
 3. Optyczne elementy wielorazowe, w szczególności światłowody oraz końcówki robocze zawierające soczewki objęte są gwarancją typu Pro-Rata, której szczegółowe warunki opisane są w Karcie Gwarancyjnej Pro-Rata dostarczonej wraz z towarem.
 4. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia towaru Kupującemu i kończy z upływem czasu wskazanym w Karcie Gwarancyjnej. Jeśli w Karcie Gwarancyjnej nie zastrzeżono innego terminu, gwarancja wynosi 12 miesięcy
 5. Kupujący ma obowiązek zbadania towaru z zachowaniem należytej staranności, w momencie jego odbioru, pod kątem wad fizycznych oraz braków ilościowych. Towar odebrany przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za towar wolny od wad.
 6. Wykryta wada towaru bądź usterka urządzenia musi być zgłoszona niezwłocznie do serwisu w formie pisemnej z opisem wady bądź usterki. Za rozpoczęcie procesu reklamacyjnego uważa się datę wpłynięcia zgłoszenia do serwisu Sprzedającego.
 7. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za wady fizyczne z tytułu rękojmi.
 8. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania ze Sprzedającym w zakresie niezbędnym do wykonania naprawy gwarancyjnej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego.
Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo