LUMECCA Idealna na naczynka i przebarwienia – Gala 20 2019/10

HOT SPOT

Jak najlepie usunąć letnie przebarwienia i rumień?

O faktach i mitach mówi dyrektor biomedyczny Krzysztof Makarski z firmy SHAR-POL

Usuwanie przebarwień i drobnych naczyń to proces tak skomplikowany, że mylą się co do niego nawet eksperci. Zwykło się uważać, że zbyt wysoka moc urządzenia może doprowadzić do popa­rzeń skóry. W praktyce okazuje się, że ry­zyko uszkodzeń jest znacznie większe, jeśli działamy na powierzchnię skóry niższą mocą, ale przez dłuższy czas. Takie działanie powoduje także, że zabieg jest mało skuteczny i trzeba wielokrotnie go powtarzać, żeby zobaczyć jakiekolwiek pozytywne zmiany na skórze. Dlaczego tak się dzieje? W tym materiale obalimy mity i potwierdzimy fakty dotyczące wal­ki z przebarwieniami po słońcu, rumie­niem i popękanymi naczynkami.

MIT: IPL to laser

Absolutnie nie! Te dwie technologie różnią się od siebie niemal wszystkim. Laser ma jedną, konkretną długość fali. Jego światło ma ściśle określony kierunek i bardzo małą rozbieżność. Energia lasera jest zatem bardziej skoncentrowana i dzięki temu w urządzeniach laserowych można łatwo regulować wielkość naświe­tlanego obszaru. W przeciwieństwie do la­sera IPL jest lampą emitującą światło poli- chromatyczne, czyli ma jednocześnie wiele długości fal. Wziąwszy pod uwagę, że rozkład energii dla poszczególnych długo­ści fal nie jest równy, a każda z długości inaczej oddziałuje na tkankę, w urządze­niach IPL nie ma możliwości regulacji kształtu i wielkości naświetlanego obsza­ru skóry. Laser w skórze działa tylko na jednej określonej głębokości przypisanej emitowanej długości światła. IPL emituje różne długości światła i działa równocze­śnie na różnych głębokościach.

FAKT: Obie technologie są równie skuteczne Czy technologia IPL jest lepsza niż lase­ry? Nie!

Wszystko zależy od właściwego rozpoznania problemu skóry. W przy­padku przebarwień wybór urządzenia zależy od głębokości położenia zmiany. Głębokie przebarwienia znajdujące się w skórze, np. pochodzenia hormonalne­go, podobnie jak tatuaże, najlepiej usu­wają lasery Nd:Yag (najgłębiej działające spośród dostępnych na rynku), które im­pulsem krótszym niż milionowa część sekundy rozrywają komórki z pigmen­tem. Jaśniejsze i płycej położone (w na­skórku) plamy posłoneczne i piegi świet­nie usuwają aparaty IPL. Rumień z kolei to płytko położone naczynka, które można usunąć laserem przezskórnym działającym w naskórku. Czasem jednak rumień charakteryzuje się zróżnicowa­ną głębokością położenia naczyń. Z tego względu zastosowanie lasera jest ograni­czone. W tym przypadku jest zalecane stosowanie IPL o odpowiednim spek­trum światła, działającym na kilku głę­bokościach.

MIT: Rumień i przebarwienia najlepiej usuwa się urządze­niem IPL o mniejszej mocy, długo naświetlając skórę

Jest dokładnie odwrotnie! Urządzenie, które emituje impulsy o wysokiej mocy przez krótki czas, jest o wiele bezpiecz­niejsze. W trakcie zabiegu światło jest pochłaniane przez melaninę lub hemo­globinę, powodując podgrzanie przebar­wienia lub naczynia. Temperatura musi być wysoka, tak aby nastąpił rozpad ścian komórki przebarwienia lub naczy­nia bez niszczenia otaczających tkanek. Im dłużej grzeje się usuwaną zmianę, tym bardziej się rozgrzewają otaczające ją tkanki i ryzyko poparzeń wzrasta.

FAKT: Urządzenia IPL różnią się od siebie

Z aparatami IPL jest podobnie jak z mar­kami samochodów – wszystkie z nich działają, ale różnią się parametrami. Skuteczny i bezpieczny zabieg IPL zależy od wartości mocy i czasu trwania impul­su wytwarzanego przez urządzenie, a to są wymogi techniczne, które nie jest ła­two spełnić producentom. Dlatego często słychać niezadowolenie pacjentów z po­wodu braku skuteczności zabiegu. Niestety, przeciętnemu pacjentowi trud­no jest ocenić wartości mocy i czasu trwania impulsu. Pozostaje mu tylko ufać doświadczeniu lekarza i korzystać z urządzeń renomowanych firm takich jak izraelska marka Inmode, producent IPL Lumecca. Lumecca to IPL najwyż­szej mocy dostępnej na rynku – 9,9 kW – i najkrótszym czasie trwania impulsu: kilka milisekund.

W GABINECIE

Lumecca

Potocznie znany jako IPL. Specjalnie ukształtowany promień fali światła oddziałuje na barwnik w naczyniach i przebarwieniach. Jeśli więc problemem są rozszerzone naczynka i przebarwienia posłoneczne jednocześnie, Lumecca jest skutecznym rozwiązaniem. Dodatkowo działanie zabiegu nie ogranicza się do powierzchni skóry, ale także ją ujędrnia.

Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: